Swedish name: Stenlejon

Stone lion

Stone lion

Next Index | Previous |